Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Wij definiëren deze Voorwaarden in de Algemene Voorwaarden als volgt:

1) Consument: een persoon die goederen of diensten consumeert, dat wil zeggen koopt zonder de intentie deze te verkopen of te verwerken voor verkoop, en een overeenkomst op afstand aangaat met een handelaar.

2) Duurzame drager: elk hulpmiddel dat de consument of handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk of bruikbaar maakt voor een periode die is afgestemd op het doel waarvoor zij is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Doorlopende verplichting: een overeenkomst op afstand voor diensten en/of zaken, waarbij de verplichting tot levering en/of afname zich over een bepaalde periode uitstrekt;
Techniek voor communicatie op afstand: middel voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met de datum van sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Termijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Dag: een kalenderdag;
'Algemene voorwaarden': de voor de ondernemer geldende algemene voorwaarden.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer (Let op: dit is geen bezoek- of retouradres).

32 KINBURN STREET LONDON, UK SE16 6DW

E-mailadres: info@stralendthuis.com

Kamer van Koophandel nummer: OC446864Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, meegedeeld dat de algemene voorwaarden in elektronische vorm beschikbaar zijn en dat zij hem op zijn verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. .

Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bepaalde in de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling onmiddellijk vervangen door een gezamenlijke overeenkomst. bepaling die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van de voorwaarden ligt.

Gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, worden beoordeeld naar de "geest" van deze algemene voorwaarden.

Elke dubbelzinnigheid betreffende de interpretatie of de inhoud van één of meerdere clausules van onze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd naar de "geest" van deze algemene voorwaarden. Elke dubbelzinnigheid betreffende de interpretatie of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Iedere onduidelijkheid omtrent de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd naar de "geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Aanbieding

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is niet bindend. Het bedrijf heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot terugbetaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit voor de consument duidelijk blijkt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor:

de wijze waarop de bestelling wordt uitgevoerd en de te nemen stappen;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het standaard basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

de prijs inclusief kosten

eventuele leveringskosten;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van het contract

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze de consument hiervan kennis kan nemen;

eventuele andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscode waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscode langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.de middelen waarover de consument beschikt om de in verband met de overeenkomst verstrekte informatie te controleren en, voor zover nodig, te corrigeren, voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren en soorten materiaal.Artikel 5 - Overeenkomst

Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online-omgeving. Als de consument de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen, moet de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang de handelaar de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.

De handelaar kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de handelaar op basis van deze controle goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bepaalde voorwaarden te verbinden.

De handelaar verstrekt de consument de volgende informatie in verband met het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

het adres van de vestiging van de handelaar waar de consument een klacht kan indienen;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
informatie over garanties en bestaande klantendiensten;
de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde informatie, tenzij de handelaar deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de sluiting van de overeenkomst;
de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een langetermijntransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Alle contracten worden gesloten op voorwaarde dat de betrokken producten in voldoende mate beschikbaar zijn.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de consument of de vooraf door de consument aangewezen persoon en de door de handelaar aangewezen vertegenwoordiger het product ontvangt.

Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de handelaar retourneren, conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de handelaar hiervan op de hoogte stellen binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument moet hiervan schriftelijk/per e-mail op de hoogte worden gesteld. Zodra de consument de handelaar heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugzenden. De consument moet bewijzen dat hij de geleverde goederen tijdig heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een B. postbewijs.

Als de consument na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, wordt de koop geacht te zijn gesloten. Artikel 7 - Kosten van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat de goederen reeds door de ondernemer zijn ontvangen of dat volledige terugbetaling kan plaatsvinden.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 bedoelde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
die snel bederven of aflopen
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
individuele kranten en tijdschriften
audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

voor logies, vervoer, maaltijden of vrijetijdsactiviteiten op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode;
wanneer de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - Prijs

De prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten mogen gedurende de geldigheidsduur van het aanbod niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan een ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten en waar hij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen na 3 maanden vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit aanvaardt en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Eventuele bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant.

De in de offerte vermelde prijzen voor de producten of diensten zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en koersfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Opdrachtnemer staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of beschikbaarheid en de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wetten en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Opdrachtnemer er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

De door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

De garantietermijn van de opdrachtnemer dient overeen te komen met de fabrieksgarantietermijn. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor het specifieke gebruik van de consument noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet geldig indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten reparerenen/of aanpassen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen en/of verpakking van de opdrachtnemer zijn behandeld;

De gebreken geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan van overheidswege gegeven of uitgevaardigde voorschriften betreffende de kwaliteit of de hoedanigheid van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met onmiddellijke ingang doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en schadeloos gesteld te worden.

Indien de herroeping overeenkomstig het vorige lid geschiedt, betaalt de handelaar het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug.

Als levering van de bestelde goederen niet mogelijk is, zal de handelaar zich inspannen om vervangende goederen te leveren. Uiterlijk bij de bezorging dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat vervangende levering direct plaatsvindt. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende goederen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de handelaar.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de ondernemer het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten tot het moment waarop deze worden overhandigd aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of het verlenen van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het leveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of het verrichten van diensten, te allen tijde na het verstrijken van de bepaalde duur opzeggen volgens de daartoe overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten

te allen tijde opzeggen, niet slechts gedurende een bepaalde periode of voor een bepaalde duur;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als hij de overeenkomst heeft opgezegd;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar zelf heeft bepaald.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of het verrichten van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Lid 2 bepaalt dat een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van kranten en tijdschriften, in afwijking van lid 1, stilzwijgend mag worden verlengd voor een duur van maximaal drie maanden, mits de consument het recht heeft de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument het recht heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. mag niet worden overschreden als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, week- of periodieke nieuwsbladen.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld voor de eerste maal afleveren van dag-, nieuws- of weekbladen of tijdschriften (proef- of proefabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of proefperiode.

Periode

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar mag de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij het redelijk en billijk is om de overeenkomst voor het einde van de overeengekomen duur te beëindigen.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij een andere datum is overeengekomen, moeten de schulden van de consument worden betaald binnen zeven werkdagen na het einde van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op het moment dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument is verplicht de ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de verstrekte informatie of individuele contactgegevens.

Indien de consument niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden omschreven en binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de behandeling van een klacht meer tijd in beslag neemt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord en aangegeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in de gezamenlijke behandeling kan worden opgelost, ontstaat een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien de klacht naar het oordeel van de ondernemer gegrond is, zal de ondernemer het geleverde kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.